Kullanıcı Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Mete Yurtsever Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. (“Şirket”) ile meteyurtsever.com adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. 

Kullanıcı ile Şirket arasındaki bu sözleşme, Kullanıcı’nın işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile kayıt işlemini elektronik ortamda tamamlamasıyla birlikte yürürlüğe girecek olup, taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. Kullanıcılar, bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt eder.

Sözleşmenin Kullanıcı tarafından kabulü ile Kullanıcı, Site’de yer alan ve yer alacak olan Şirket tarafından verilen hizmetlere, kullanım şartlarına, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü düzenlemeyi kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. KONU

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından Site üzerinden erişilen “https://circle.so/” web sitesine ait bulut tabanlı topluluk platform uygulamasından (“Uygulama”) faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Site’ye veya Uygulama’ya yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile Kullanıcı’nın sunacağı hizmetler ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. 

Site’de yer alan, Şirket tarafından gerçekleştirilen tüm hizmetlere, içeriklere, kullanıma ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan ve düzenleme işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

3. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

3.1. Kullanıcı üyeliği, Site’de belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Kullanıcı, üye olmakla, işbu Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Şirket tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

3.2. Kullanıcı, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal e-mail yoluyla Şirket’e ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Şirket’e bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

3.3. Kullanıcı, Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Kullanıcıları rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site’de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

3.4. Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder.  Kullanıcı, Site ve Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Site’de belirtilen tüm şart ve koşullara uygun olarak hareket edeceğini, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

3.5. Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilemez. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı her zaman saklıdır.

3.6. Kullanıcı tarafından Site’ye erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

3.7. Kullanıcı, Uygulama’yı yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, Sözleşme ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulama’ya ilişkin olarak Site’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

3.8. Site’ye üye olmadan önce başvuru formunun doldurulması ve Şirket’e iletilmesi gerekmektedir. Şirket, Kullanıcı’nın başvuru formunu inceleyecek ve Kullanıcı’nın Site’ye üyeliğine izin verecek ya da reddedecektir. Bu hususta yetki Şirket’e ait olup başvurusu onaylanan ve siteye üyeliğe kabul edilen Kullanıcı’ların üyelik hakkı şahıslarına özgü olarak tanınmaktadır. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanması için üçüncü bir kişiyi (“Yetkilendirilmiş Kullanıcı”) yetkilendiremez.  Üçüncü bir kişinin yetkili kılınması halinde Şirket’in doğan/doğacak tüm zararlarından üçüncü kişi ile birlikte Kullanıcı da Şirket’e karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

3.9. Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, tekliflerin gerçekliği ve girilen bildirimlere ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Girişi yapılan her türlü veri ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Şirket’in girişi yapılan veriler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Uygulama’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder. 

3.10. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir.

3.11. Şirket, Site’de bulunan İçerik’leri her zaman ve hiç bir bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Kullanıcı’ların sisteme yükledikleri bilgileri ve İçerik’leri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve/veya silebilir. Kullanıcıların Site’ye yüklediği İçerikleri ve Kullanıcılar arasındaki Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimi her zaman kontrol edebilir ve saklayabilir.

3.12. Kullanıcı, Uygulama’yı, Uygulama’nın, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Uygulama ve Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Uygulama’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulama’ya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Site’ye Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerik’ler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.13.Kullanıcı, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan bir İçerik’i, ticari markayı veya diğer müseccel bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakati olmadan, Site’ye ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamaz. Şirket, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücedele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, Kullanıcı tarafından sağlanan İçerik’i kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Kullanıcı, İçerik’ten tek başına sorumlu olduğunu, Şirket’in bu hususta hiçbir sorumluluk üstlenmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.14.Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu  Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Şirket’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir Şirket, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.15.Kullanıcı’ya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. 

3.16.Şirket’in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Uygulama’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı Site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

3.17. Şirket, Kullanıcı’ya bildirmeksizin ve Kullanıcı’nın yazılı ve sözlü onayı olmaksızın, işbu sözleşmede ve eklerinde değişiklik yapabilir, eklemelerde bulunabilir, modifikasyon yapabilir, kısaltabilir, ayrıştırabilir, çoğaltabilir, kopyalayabilir, saklayabilir, işleyebilir, formatını değiştirebilir ve benzeri tasarruflarda bulunabilir. İlgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır. 

3.18. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.19. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

4. ÖDEME KOŞULLARI

4.1. Kullanıcı Site’de beyan edilen ücretleri , Site’de belirtilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde ödemesi karşılığında Site,Uygulama ve Şirket’in sunduğu diğer hizmetlerden faydalanabilecektir. Detaylı bilgi Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilmektedir.

4.2. İşbu Sözleşme’de tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla Site aracıdır. Ödemesi gerçekleşmeyen herhangi bir durumda Şirket, Sözleşme’yi feshetme ve üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

4.3. Kullanıcı üyeliğine ilişkin üyelik alım tarihleri, ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ve Şirket’e ait diğer sosyal mecralar ve iletişim araçları aracılığıyla ilan edilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. 

4.4. Tarafların üyeliği sona erdirme hakkı saklıdır. Kullanıcı tarafından ödenen ücret aylık olup sözleşmenin feshi halinde ödemesi yapılan aya ilişkin olarak ücret iadesi yapılmayacaktır. 

4.5 Kullanıcı, Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini, hukuka ve mezvuata uygun olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla saklayabilecek ve yurtiçi/yurtdışı ile paylaşabilecektir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Site üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat bütünüyle Şirket’e aittir. Site tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın tüm hakkı Şirket’e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

5.2. Kullanıcı, hiçbir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin, iş ortaklarının vb.) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır. Site’de  yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz.

5.3. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

6. SORUMLULUĞUN KISITLANMASI

6.1. Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler, Şirket tarafından hiçbir değişiklik yapılmaksızın, orjinal haliyle sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder.

6.2. Şirket, Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Şirket, (i) circle.so internet adresinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Site ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez; (ii) circle.so , internet adresinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez; (iii) circle.so web sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, web sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

6.3. Şirket, koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

6.4. Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.5. Kullanıcı, Site üzerinden erişilen Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

6.6 Kullanıcı, yüklediği içerikler ile Site ve Uygulama’nın kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, Site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia, talep ve sorumluluktan Şirket’i sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Olası bir ihlal halinde Şirket’in hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.

6.7. Şirket, Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelebilecek doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai vb. zararlardan, kar kaybı, itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan kalemler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, hiçbir şekilde sorumlu değildir. Ek olarak Şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil olmak üzere, açık veya zımni olarak hiçbir şekilde garanti vermediğini beyan eder. 

6.8. Şirket’in işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu, her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Kullanıcı tarafından işbu sözleşmeye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

7. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESİH KOŞULLARI

7.1. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın üyeliğe kabulü ve işlemlerin tamamlanması ile  yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7.2. Şirket’in Kullanıcı üyeliğini tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Kullanıcı bu hususta herhangi bir itirazda bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.3. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

7.4. Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde, işbu sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde ise Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

7.5. Sözleşme’nin feshi, tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. 

7.6. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulama’yı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Şirket tarafından Kullanıcı’ya kullanmadığı dönemlere ilişkin ücret iadesi gerçekleştirilecektir.

8. MUHTELİF HÜKÜMLER

8.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

8.2. İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

8.3. Kullanıcı,  Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, satış ile ilgili hususların, üyeliğin iptalinin, işbu Sözleşme’nin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Şirket tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin Kullanıcı’ya geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Şirket sorumlu değildir.

8.4. Şirket’in Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.

9. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme  ve ekleri Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

☐ Sözleşmeyi okudum, anladım.

☐ Sözleşmeyi kabul ediyorum.